สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ที่ตั้ง
     ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงที่ว่าการอำเภอบางคนที ประมาณ ๓ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม (ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม) ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร


alt


อาณาเขต

alt ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางนกแขวก และตำบลตาหลวง จังหวัดราชบุรี
alt ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลจอมปลวก และตำบลกระดังงา
alt ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
altทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางยี่รงค์ (แม่น้ำแม่กลอง)
alt

เนื้อที่
     จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด ๔,๖๖๒.๕๐ ไร่ หรือ ๗.๔๖ ตารางกิโลเมตร


alt


หมู่บ้าน
     มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด คือ ๑๓ หมู่บ้าน อยู่ในเขตพื้นที่ ๒ ตำบล คือ ตำบลบางคนที หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ และ ๙ รวม ๘ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก) และตำบลยายแพงหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ รวม ๕ หมู่บ้าน ดังนี้


altตำบลบางคนที   alt ตำบลยายแพง
หมู่ที่ ๑ บ้านบางคนที   หมู่ที่ ๑ บ้านยายแพง
หมู่ที่ ๒ บ้านบางคนที   หมู่ที่ ๒ บ้านยายแพง (บ้านสะพานแดง)
หมู่ที่ ๓ บ้านบางคนที   หมู่ที่ ๓ บ้านยายแพง (บ้านปากคลองบางน้อย)
หมู่ที่ ๔ บ้านบางคนที   หมู่ที่ ๔ บ้านยายแพง (บ้านคลองเขาควาย)
หมู่ที่ ๕ บ้านบางคนที (คลองระกำ)   หมู่ที่ ๕ บ้านยายแพง (บ้านปากคลองเขาควาย)
หมู่ที่ ๗ บ้านบางคนที    
หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งน้อย    
หมู่ที่ ๙ บ้านบางคนที (บางกล้วย)    
alt

ประชากร
     จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,337 คน แบ่งออกเป็น
     altประชากรตำบลบางคนที จำนวน 1,820 คน แยกเป็นชาย 875 คน หญิง 945 คน

     altประชากรตำบลยายแพง จำนวน 1,517 คน แยกเป็นชาย 707 คน หญิง 810 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำบลบางคนที


ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
altหมู่ 1 บ้านบางคนที 208 226 434 193 นายนพดล สินธุเจริญ
altหมู่ 2 บ้านบางคนที 105 124 229 75 นางสมหมาย นาคคีรี
altหมู่ 3 บ้านบางคนที 67 97 164 57 นางจันทนา ศุกรโยธิน
altหมู่ 4 บ้านบางคนที 63 48 111 66 นายธวัช สุขประเสริฐ(กำนัน)
altหมู่ 5 บ้านคลองระกำ 127 121 248 85 นายพงศธร  สง่าชาวเหนือ
altหมู่ 7 บ้านบางคนที 120 148 268 98 นายวิรัช  สืบตระกูล
altหมู่ 8 บ้านทุ่งน้อย 80 72 152 51 นางสาวศิรินทร แฮ้พฤกษ์
altหมู่ 9 บ้านบางกล้วย 105 109 214 77 นางชญานุช  วิมลประดิษฐ์

ตำบลยายแพง


ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
altหมู่ 1 บ้านยายแพง 99 119 218 66 นางดรุณี ใจเอื้อเฟื้อ
altหมู่ 2 บ้านยายแพง 233 287 520 173 นายประเสริฐ สายทองคำ (กำนัน)
altหมู่ 3 บ้านยายแพง 162 181 343 130 นางวิไล  อยู่เชื้อ
altหมู่ 4 บ้านยายแพง 147 152 299 94 นายวิชาติ  คุณประโยชน์
altหมู่ 5 บ้านยายแพง 66 71 137 51 นายประสงค์  ไทยสมบูรณ์
alt

ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีสวนผลไม้โดยทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีลำคลองหลายสายไหลผ่านทั่วทั้งพื้นที่


alt

ลักษณะภูมิอากาศ
      เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด โดยแบ่งช่วงฤดูต่างๆ ดังนี้


alt ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
alt ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
alt ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด