สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
            โรงเรียนวัดบางคนทีใน
            โรงเรียนบ้านยายแพง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
            ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบต.บางคนที
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยายแพง
       ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน  11  แห่ง
       หอกระจายข่าว  จำนวน  13  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด  2  แห่ง  คือ  วัดบางคนทีใน และวัดสินวิเศษศรัทธาราม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ศูนย์ อปพร. ประจำพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

การคมนาคม
       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน    8  สาย
       ถนนลาดยาง จำนวน  11  สาย
       ถนนหินคลุก จำนวน  48  สาย
       แผ่นปูนทางเดินเท้า จำนวน  50  สาย
       สะพาน คสล จำนวน  48  สาย

การสื่อสารและโทรคมนาคม
       โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  12  แห่ง
       อินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน  1  แห่ง

ไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
       ประปาภูมิภาค  จำนวน  2  ตำบล
       ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  13  แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
       แม่น้ำ  จำนวน  1  สาย  คือแม่น้ำแม่กลอง
       ลำคลองธรรมชาติ  จำนวน  14  สาย
 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที