สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีประธานสภาอบต.
นายสำราญ  ฮกสุน
ประธานสภาอบต.บางคนที
 
รองประธานสภาอบต.
นางสมใจ  ว่องวาณิช
รองประธานสภาอบต.
 
 
 
alt
 
 
นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นายสมปอง  จีบประจง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนวย  สิทธุเจริญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 บางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นายฐาปกรณ์  อุตส่าห์พานิช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นายณัฐพล  โตวเจียว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2 บางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นายสำราญ  ฮกสุน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสมจิตร  เอี่ยมผดุง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 บางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นางอนงค์  สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นางลัดดาวัล  สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 บางคนที
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประทีป  ภู่คงทน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
บางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญล้อม  ศรีวงศ์ษา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวรุ่งรัชนี  วิชิตชาญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 บางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นายประยงค์  ประชาญสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นายโสภณ  เลิศบรรลือชัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 บางคนที
สมาชิกสภาอบต.
นางอรวรรณ  เต็มเปี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
บางคนที
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสุภัตรา  รัตนบรรจง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 บางคนที
alt
 
สมาชิกสภาอบต.
นายธนัท  เรืองโรจน์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 ยายแพง
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประจักษ์  ทรัพย์สำราญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 ยายแพง
สมาชิกสภาอบต.
นางสมบัติ  สายทองคำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
ยายแพง
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประเสริฐ  มีสมบูรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2 ยายแพง
สมาชิกสภาอบต.
นางสมใจ  ว่องวาณิช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
ยายแพง
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวนวลอนงค์  สีมะกล่ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ยายแพง
สมาชิกสภาอบต.
นางสาววันเพ็ญ  ทรงแสง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
ยายแพง
 
สมาชิกสภาอบต.
นางจุไรรัตน์  สุขสะอาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ยายแพง
สมาชิกสภาอบต.
นายไพบูลย์  เจริญสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
ยายแพง
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวนฤมล  ทรัพย์สำราญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
ยายแพง
alt

 
 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที