บุคลากรส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีนายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธมลวรรณ  เชื้อชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาววรัชยา ผดุงผล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวนัยนา อรุณราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

alt
นางสาวรุ่งทิพย์   ทองใบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 


alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด