ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางคนที (บริเวณบ้านคุณจุไร บุญเกษม) ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และคิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเม จนท.บางคนที 12
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางคนที (บริเวณบ้านคุณจุไร บุญเกษม) ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และคิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล จนท.บางคนที 17
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ. 20-002 สายหมู่ที่ 7 ตำบลบางคนที กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จนท.บางคนที 24
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลยายแพง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จนท.บางคนที 24
5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลยายแพง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จนท.บางคนที 28
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) จนท.บางคนที 33
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนท.บางคนที 29
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 365.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลบางคนที จนท.บางคนที 32
9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (แยกบ้านคุณอำนวย สินธุ์เจริญ) เชื่อมหมู่ที 2 ตำบลบางคนที จนท.บางคนที 42
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จำนวน 76 วัน(ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 28
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นนมพาสเจอร์ไรส์รสจืด จำนวน 5,244 ถุง (76 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 68
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 26
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 38
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินและปุ๋ยไส้เดือน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 25
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผัก ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 35
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางคนที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 29
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นเวลา 14 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 26
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 30
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร (บริเวณบ้านคุณอัจฉรา) หมู่ที่ 8 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 39
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 2.4x2.6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 47
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งเต็นท์ ตามโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 71
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์ สำหรับบริการ ตามโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 68
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟนีออนให้แสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 20 ดวง ตามโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 56
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 59
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2 อบต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 52
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร โรงเรียนวัดบางคนทีใน หมู่ที่ 3 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 37
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแผ่นปูนทางเดินเท้า คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร จำนวน 640 แผ่น (บริเวณทางเข้าบ้านคุณสมปอง เจริญสมบัติ) หมู่ที่ 7 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 38
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (เทปวัดระยะทางและล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 60
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ สำหรับซ่อมแซมบ้านผู้พิการ รายนายแผน พวงภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 85
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดพื้นที่ลาดยางต้องไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที หมู่ที่ 7 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 34

หน้า 1 จาก 4หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที