ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลยายแพง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จนท.บางคนที 4
2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลยายแพง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จนท.บางคนที 6
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) จนท.บางคนที 3
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนท.บางคนที 4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 365.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลบางคนที จนท.บางคนที 9
6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (แยกบ้านคุณอำนวย สินธุ์เจริญ) เชื่อมหมู่ที 2 ตำบลบางคนที จนท.บางคนที 22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จำนวน 76 วัน(ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นนมพาสเจอร์ไรส์รสจืด จำนวน 5,244 ถุง (76 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินและปุ๋ยไส้เดือน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผัก ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางคนที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นเวลา 14 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร (บริเวณบ้านคุณอัจฉรา) หมู่ที่ 8 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 20
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 2.4x2.6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งเต็นท์ ตามโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 23
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์ สำหรับบริการ ตามโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 21
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟนีออนให้แสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 20 ดวง ตามโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 15
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการตั้งจุดบริการ/จุดสกัดประจำชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 16
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2 อบต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 27
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร โรงเรียนวัดบางคนทีใน หมู่ที่ 3 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 17
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแผ่นปูนทางเดินเท้า คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร จำนวน 640 แผ่น (บริเวณทางเข้าบ้านคุณสมปอง เจริญสมบัติ) หมู่ที่ 7 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 21
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (เทปวัดระยะทางและล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 15
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ สำหรับซ่อมแซมบ้านผู้พิการ รายนายแผน พวงภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 19
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดพื้นที่ลาดยางต้องไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที หมู่ที่ 7 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 14
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยงานสำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 17
29 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย อบต.บางคนที ยินดีต้อนรับ และป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 27
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมกระบอกฉีดยา เข็ม ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จนท.บางคนที 16

หน้า 1 จาก 4หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที