ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันนี้(23 ตุลาคม 2566) นื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จนท.บางคนที 31
2 (วันที่ 19 ตุลาคม 2566)ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรคไข้เลือดออก จนท.บางคนที 27
3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ตามโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 วัน ดังนี้ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 และวันที่ 13 ตุลาคม 2566 จนท.บางคนที 23
4 วันที่ 28 กันยายน 2566 กิจกรรมเนื่องด้วยวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของไทยที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย จนท.บางคนที 23
5 วันที่ 28 กันยายน 2566 พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสมุทรสงคราม ปีพ.ศ.2566 จนท.บางคนที 26
6 วันนี้(26 กันยายน 2566) ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า"ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางคนทีรับมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดคลองสวยน้ำใส"คลองบางคนทีใน" "รองชนะเลิศอันดับ 1" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ จนท.บางคนที 28
7 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 25 กันยายน 2566 จนท.บางคนที 25
8 วันนี้(18 กันยายน 2566) ทต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน หลักการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ การยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนท.บางคนที 33
9 วันที่ 16 กันยายน 2566 โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับเด็กและเยาวชนต.บางคนทีและต.ยายแพง จนท.บางคนที 35
10 วันที่ 8 กันยายน 2566 โครงการหนูๆรู้ไว้ปลอดภัยไว้ก่อน ประจำปีพ.ศ.2566 จนท.บางคนที 27
11 วันนี้ 8 กันยายน 2566 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 จนท.บางคนที 45
12 วันที่ 1 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย) อบต.น้ำเป็น ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ จนท.บางคนที 32
13 วันที่ 1 กันยายน 2566 (ช่วงเช้า) เทศบาลตำบลเบิกไพร ดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอบต.บางคนที จนท.บางคนที 27
14 วันนี้ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองหนองกี่ จนท.บางคนที 36
15 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 อบต.ตากตก ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอบต.บางคนที จนท.บางคนที 29
16 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จนท.บางคนที 34
17 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรของประชาชนตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง จนท.บางคนที 35
18 การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน จนท.บางคนที 38
19 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 แห่เทียนพรรษาถวายวัดสินวิเศษศรัทธารามและวัดบางคณฑีใน จนท.บางคนที 35
20 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.บางคนที 38
21 กิจกรรมให้บริการประชาชนทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที โดยจัดกิจกรรม ณ วัดสินวิเศษศรัทธาราม จนท.บางคนที 22
22 วันนี้(22 ก.ค.66) อบต.บางคนที ได้จัดอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566 เพื่อสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(โรคเอดส์) และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง จนท.บางคนที 66
23 วันนี้(21 ก.ค.66) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สุขเกษม วัยเกษียณ ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2566 จนท.บางคนที 46
24 วันนี้(17 ก.ค.66) อบต.บางคนที ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆหรือผู้ที่สนใจในตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง จนท.บางคนที 33
25 วันนี้(16 ก.ค.66) รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ พร้อมทีมงานได้มาจัดโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 37
26 วันนี้(12 ก.ค.66) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 31
27 วันนี้(30 มิ.ย.66) อบต.บางคนท จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้(ไม้ผล) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและกิจกรรมเอามื้อสามัคคีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์(ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด) ณ วัดบางคณฑีใน จนท.บางคนที 49
28 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 29 มิถุนายน 2566 จนท.บางคนที 51
29 วันนี้(26 มิ.ย.66) อบต.บางคนที จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ครู นักเรียน นักศึกษา จนท.บางคนที 41
30 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยตำบลบางคนทึและตำบลยายแพงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพจิต สุขภาพใจอย่างถูกต้องเบื้องต้นและการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงานที่อบต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนท.บางคนที 42

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้675
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้725
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4020
mod_vvisit_counterเดือนนี้960
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23688
mod_vvisit_counterทั้งหมด288627

We have: 9 guests online
IP: 35.172.165.64
วันนี้: ธ.ค. 03, 2023

 QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด