ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่อบต.บางคนที (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 9
2 อบต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มาขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอบต.บางคนที และการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 การจ้างงานผู้ดูแลคนพิการ มาตรา 35 จำนวน 90 คน จนท.บางคนที 10
3 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" จนท.บางคนที 7
4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่อบต.บางคนที จนท.บางคนที 12
5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 10
6 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 10
7 เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้มาขอศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 27
8 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 อบต.บางคนที โดยนางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกอบต.บางคนที ได้นำผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และผู้ที่สนใจเข้าอบรมสมาธิ รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 59 ณ วัดเกตการาม จนท.บางคนที 12
9 วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบต.บางคนที โดยนางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกอบต.บางคนที พร้อมกับนายโสภณ เลิศบรรลือชัย ประธานสภาอบต.บางคนที สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน"วันท้ จนท.บางคนที 13
10 มื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 อบต.บางคนที โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางคนที จนท.บางคนที 9
11 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาขอศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 20
12 วันนี้(3 มีนาคม 2566)องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาขอศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 20
13 องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้พาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มาขอศึกษาดูงานการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 16
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จนท.บางคนที 44
15 โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนนพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนหมู่ที่ 1,4,5,7 ตำบลบางคนที จนท.บางคนที 26
16 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพล จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางและการจ้างงานคนพิการ(มาตรา 33) การจ้างงานผู้ดูแลคนพิการ(มาตรา 35) จนท.บางคนที 24
17 เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้มาขอความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานข้ามเครือข่ายของงานสสส.เพื่อไปกำหนดแผนงานของตัวเองและเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นในการรู้รับปรับตัว จนท.บางคนที 20
18 โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้กับผู้ด้อยโอกาสของตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง จนท.บางคนที 16
19 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 18
20 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 จนท.บางคนที 11
21 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 6 มกราคม 2566 จนท.บางคนที 26
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้พาผู้สูงอายุขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอบต.บางคนที จนท.บางคนที 30
23 นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกอบต บางคนที ได้พาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางคนทีใน พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.บางคนที เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง"Hanuman white Monkey " เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม จนท.บางคนที 25
24 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"ลงแขก ลงคลอง" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ จัดเก็บวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำคลอง จนท.บางคนที 29
25 รณรงค์วันดินโลก(Worl Soil Day) เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของดิน โดยเดินรณรงค์จากอำเภอบางคนที - ตลาดน้ำบางน้อย จนท.บางคนที 26
26 เข้ารับเกียรติบัตรที่มีผลการปฏิบัตรงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเข้ารับใบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จนท.บางคนที 24
27 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมจัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อบต.บางคนที จนท.บางคนที 26
28 รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2565 จนท.บางคนที 36
29 กิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการให้มีงานทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มคนพิการจนได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565 จนท.บางคนที 31
30 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม จนท.บางคนที 30

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1687
mod_vvisit_counterเดือนนี้2134
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7096
mod_vvisit_counterทั้งหมด230321

We have: 10 guests online
IP: 35.172.164.32
วันนี้: มิ.ย. 11, 2023

 

QR Code
อบต.บางคนที

  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด