ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จนท.บางคนที 210
182 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 213
183 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จนท.บางคนที 243
184 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนท.บางคนที 363
185 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จนท.บางคนที 368
186 มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 333
187 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จนท.บางคนที 359
188 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จนท.บางคนที 363
189 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จนท.บางคนที 420
190 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางคนที 355
191 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สำนักปลัด 138
192 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จนท.บางคนที 360
193 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จนท.บางคนที 162
194 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง จนท.บางคนที 176
195 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 293
196 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 จนท.บางคนที 283
197 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 จนท.บางคนที 387
198 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 191
199 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการ สถานที่ดิดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อบต.บางคนที พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 282
200 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ประจำปี พ.ศ. 2562 จนท.บางคนที 369
201 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 418
202 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 จนท.บางคนที 280
203 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 2 จนท.บางคนที 257
204 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 จนท.บางคนที 332
205 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 จนท.บางคนที 322
206 มาตรการการประหยัดพลังงาน อบต.บางคนที สำนักปลัด 145
207 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 733
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 520
209 ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 734
210 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 จนท.บางคนที 269

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด