ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จนท.บางคนที 183
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จนท.บางคนที 131
33 ประกาศการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา 2566 ณัฏฐิกา 100
34 ประกาศศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 301
35 ประกาศและคำสั่งการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ จนท.บางคนที 163
36 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 15
37 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566 จนท.บางคนที 4
38 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 จนท.บางคนที 127
39 แบบรายงานตามมาตรา 80 จนท.บางคนที 147
40 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จนท.บางคนที 120
41 ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สุูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนท.บางคนที 21
42 สรุปและรายงานการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จนท.บางคนที 155
43 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 จนท.บางคนที 129
44 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 84
45 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางคนที 109
46 ประกาศการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง จนท.บางคนที 20
47 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Administrator 186
48 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 จนท.บางคนที 135
49 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 16
50 ประกาศประชาสัมพันธ์ PM 2.5 จนท.บางคนที 104
51 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 พัสดุ 144
52 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) จนท.บางคนที 179
53 ประกาศ เรื่องประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จนท.บางคนที 175
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) จนท.บางคนที 230
55 ตั้งด่าน 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ 2566 จนท.บางคนที 5
56 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 122
57 ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2566 จนท.บางคนที 222
58 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ จนท.บางคนที 292
59 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 135
60 รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 จนท.บางคนที 171

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด