ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 จนท.บางคนที 3
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 9
3 ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง จนท.บางคนที 8
4 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 จนท.บางคนที 10
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนท.บางคนที 45
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จนท.บางคนที 40
7 มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 41
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จนท.บางคนที 43
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จนท.บางคนที 37
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จนท.บางคนที 38
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางคนที 34
12 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จนท.บางคนที 40
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 28
14 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 จนท.บางคนที 38
15 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 จนท.บางคนที 57
16 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการ สถานที่ดิดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อบต.บางคนที พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 34
17 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 86
18 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 จนท.บางคนที 26
19 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 2 จนท.บางคนที 33
20 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 จนท.บางคนที 35
21 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 จนท.บางคนที 32
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 176
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 121
24 ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 169
25 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 จนท.บางคนที 31
26 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 จนท.บางคนที 27
27 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 จนท.บางคนที 24
28 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561) จนท.บางคนที 182
29 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 จนท.บางคนที 23
30 ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จนท.บางคนที 183

หน้า 1 จาก 4หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที