โครงการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแม่น้ำ

พิมพ์
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีได้จัดโครงการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแม่น้ำ ลงสู่ลำคลองบางคนที และคลองยายแพง ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556