ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ม.9 เชื่อม ม.8