รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  จำนวน  7  ตำแหน่ง   อัตรา  ดังนี้

1.       ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก        จำนวน  1  อัตรา

2.       ตำแหน่ง  นิติกร  ปก/ชก                                จำนวน  1  อัตรา

3.      ตำแหน่ง  บุคลากร ปก/ชก                               จำนวน  1  อัตรา
4.      ตำแหน่ง  ช่างโยธา ปง/ชง                                จำนวน  1  อัตรา

5.      ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)        จำนวน  1  อัตรา
6.      ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)    จำนวน  1  อัตรา

         โดยผู้ที่มีความประสงค์จะโอน(ย้าย)  สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ 034-761290

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 11:21 น.