การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

พิมพ์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565